Zorgschade vraagstukken

De 'MetZorg methode'

Inleiding

Naar aanleiding van recente actuele publicaties, lezingen en vragen over het onderwerp zorgschade heeft MetZorg een eigen visie en aanpak ontwikkeld.

Zorgschade wordt vooral beschreven in verband met zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), maar ook vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

De Handreiking Zorgschade van de Letselschaderaad uit 2016 geeft een eerste aanzet.  Letselschade is opgebouwd uit meerdere schadecomponenten, zorgschade is er een van.

Zorgschade kan een belangrijke component zijn, vooral in zaken waarbij een Wlz-indicatie geldt. Bij een aanvullende indicatie door het CIZ voor Meerzorg kan het gaan om een maximaal Wlz-budget van € 230.650,- per jaar (2019), levenslang. MetZorg kent een aantal zaken waarbij een zorgbudget van > € 300.000,- op jaarbasis is toegekend. Het is daarmee voor alle partijen die bij de letselschade betrokken zijn een belangrijk onderwerp.

Wat heeft het slachtoffer nodig?

Onze rol en expertise is in eerste instantie 'het analyseren van wat nodig is' in de situatie van elk individueel slachtoffer. In de rapportage beschrijven wij welke zorg nodig is in detail en naar aard en omvang. Dat kan gaan om allerlei zaken zoals voorzieningen, aanpassingen, hulpmiddelen en vaak ook vormen van zorg.

Wij beperken ons hier tot de zorg die nodig is. 

Zorg die nodig is

Onze analyse betreft aard en omvang van de zorg die nodig is om het slachtoffer optimaal zelfredzaam te maken en te behouden, in relatie tot de persoonskenmerken en de omstandigheden van het slachtoffer. Wij houden daarbij rekening met de omstandigheden kort voor het ongeval.

Zorg

Wij onderscheiden de volgende vormen van zorg:

  • Verpleging en verzorging
  • Begeleiding
  • Huishouding
  • Huis en tuin
  • Gebruikelijke zorg
  • Mantelzorg

Afwegingskader

MetZorg gaat bij het analyseren van de zorg die nodig is uit van de afwegingskaders die bij de indicatie voor reguliere zorg worden toegepast.

Deze afwegingskaders zijn in tientallen jaren ontwikkeld, geëvalueerd, wetenschappelijk onderzocht, getoetst, verbeterd en worden in Nederland breed toegepast voor het stellen van indicaties in de zorg voor patiënten.
MetZorg heeft geen valide argumenten gevonden om in gevallen van letselschade een eigen of nieuw afwegingskader te ontwikkelen en te onderhouden.

ZvW, Wlz en gemeente hanteren eigen afwegingskaders en indicatie richtlijnen. Wij onderbouwen en motiveren de Letselzorg die nodig is op basis van de relevante afwegingskaders in detail en naar aard en omvang.

Toezicht

In geen van de huidige afwegingskaders wordt ‘toezicht’ als een aparte functie beschreven of geïndiceerd. Toezicht is altijd onderdeel van een andere zorgindicatie, zoals begeleiding en/of verpleging en verzorging, met name in de Wlz en de Wmo.

Vanwege het ontbreken van een adequaat afwegingskader wordt door MetZorg het ‘toezicht’ niet als een aparte functie in het kader van Letselzorg en zorgschade beschreven. 

Tarieven

MetZorg beschikt over de gangbare tarieven zoals deze zijn vastgesteld ten behoeve van Zvw, Wlz, Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. Vrijwel al deze tarieven worden jaarlijks herzien.

Zorgschade en de rol van MetZorg

Voor de rol die MetZorg vervult is de term zorgschade in feite ongeschikt. Vooral het woord schade heeft een “gevoelswaarde” die niet goed past bij onze onafhankelijke taak en herstelgerichte dienstverlening.

Het woord zorgschade past zonder twijfel beter bij de rol en het speelveld van de verzekeraar en de belangenbehartiger, beiden opdrachtgevers van MetZorg. Een eigen MetZorg-visie op het begrip zorgschade is daarom van belang.

MetZorg wordt bij ernstig letsel vaak kort na het ongeval ingeschakeld om de benodigde hulp en ondersteuning te bieden. Kort na een ongeval of medische fout is er echter vrijwel nooit sprake van een Wlz-indicatie.

Bij het ontwikkelen van een visie op zorgschade vanuit de rol van MetZorg dient de term zorgschade daarom breed (dus niet alleen vanuit de indicatie Wlz) te worden bezien.

Letselzorg

Wij introduceren en hanteren de term Letselzorg in verband met onze specifieke onafhankelijke rol en herstelgerichte dienstverlening. 

Definitie Letselzorg
Letselzorg is de zorg die vanuit de letselschade verzekering geboden wordt. Het betreft alleen de extra zorg die nodig is. Dat is de zorg bovenop de reguliere zorg vanuit o.a. ZvW, Wlz en gemeente.

Wij hanteren bovenstaande methodische analyse van de zorgbehoefte van het slachtoffer in het kader van onze herstelgerichte dienstverlening. Indien u meer wilt weten over dit onderwerp of eens van gedachten wilt wisselen in een specifiek geval kunt u altijd rechtstreeks contact met ons opnemen.