Vraagstellingen

Voorbeelden van vraagstellingen

MetZorg heeft haar herstelgerichte dienstverlening breed opgezet. Het belangrijkste is het bieden van perspectief en doelgerichte maatwerk oplossingen. De thema’s en vraagstellingen zijn uiteenlopend. Ons doel is aan alle betrokken partijen een passende oplossing te bieden in een letselschade zaak.

Onderstaand treft u een aantal voorbeelden van vraagstellingen die wij dagelijks ontvangen. 

Herstelgerichte dienstverlening

 • Kunt u een inventarisatie maken van de hulpbehoefte? 
 • Kunt u na de inventarisatie een inschatting maken van de oplossingen of oplossingsrichtingen?
 • Kunt u zorgen voor de begeleiding in praktische zin alsmede het ondersteunen in het aanvragen van hulp en voorzieningen?
 • Kunt u daarbij rekening houden met de mogelijkheden bij de gemeente of in het sociale domein?
 • Kunt u betrokkene adviseren een begeleiden om in de toekomst weer geheel zelfstandig verder te kunnen met zijn leven? Zowel in de privé- als werkomgeving.
 • Kunt u huishoudelijke hulp organiseren voor de komende 3 maanden?
 • Kunt u aangeven hoeveel tijd u verwacht hiermee bezig te zijn en een indicatie geven van de verwachte kosten?

Wmo

 • Kunt u op basis van de gegevens een inschatting maken van de kansen die er zijn om een Wmo aanvraag succesvol te doen?
 • Kunt u kijken naar de afgewezen Wmo aanvraag en de mogelijkheden verkennen om deze alsnog toe te laten kennen? 
 • Kunt u de Wmo aanvraag uitzetten en aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek om het best mogelijke resultaat te realiseren?
 • Kunt u met de gemeente in overleg treden over de mogelijkheden voor ondersteuning in het gezin, vervoer, huishouden en eventuele aanpassingen in de woning?
 • Kunt u in kaart brengen welke wensen/behoeften over blijven die niet in het publieke/ sociale domein beschikbaar zijn en welke kosten dit met zich mee brengt?

Wonen

 • Kunt u de huidige woonomstandigheden in kaart brengen en een advies uitbrengen over de geschiktheid van deze woning voor betrokkene?
 • Kunt u een advies uitbrengen over de mogelijkheden om de huidige woning passend te maken en in kaart brengen welke kosten dit met zich mee brengt?
 • Kunt u meedenken in oplossingen om de huidige woning toegankelijker te maken?
 • Kunt u advies uitbrengen over de noodzakelijke aanpassingen in de badkamer, toiletruimte en keuken om betrokkene te kunnen laten terugkeren naar huis?
 • Kunt u ondersteunen in het vinden van een vervangende woning die past bij de blijvende beperkingen van betrokkene?
 • Kunt u ervoor zorgen dat betrokkene vanuit het revalidatiecentrum zich zo goed mogelijk thuis kan redden? Wilt u daarbij rekening houden met de tijdelijke en blijvende beperkingen?
 • Kunt u zorgdragen voor een goed bouwkundig advies en begeleiding bij een eventuele verbouwing?
 • Kunt u aangeven hoeveel tijd u verwacht hiermee bezig te zijn en een indicatie geven van de verwachte kosten?

Studie

 • Kunt u analyseren welke opleidingen zijn doorlopen en welke mogelijkheden er zijn om te ondersteunen richting werk?
 • Kunt u betrokkene begeleiden bij het maken van studiekeuzes en ondersteunen in het realiseren van deze doelen?
 • Kunt u begeleiding bieden bij het (her)starten van de studie en afstemming zoeken met de opleider indien nodig?
 • Kunt u betrokkene begeleiden om de kans op het afronden van de studie zonder (verdere) vertraging te realiseren?
 • Kunt u afstemming zoeken met de opleiding om te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor maatwerk in het opleidingstraject om dit succesvol te kunnen afsluiten?
 • Kunt u aangeven hoeveel tijd u verwacht hiermee bezig te zijn en een indicatie geven van de verwachte kosten?

Werk/Onderneming

 • Kunt u ondersteunen met advies en begeleiding in de terugkeer naar arbeid?
 • Kunt u analyseren welk beroep betrokkene uitoefende en welke mogelijkheden er zijn om werkzaamheden op te pakken?
 • Kunt u daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de mogelijkheden en wensen van betrokkene zelf?
 • Kunt u aangeven welke mogelijkheden er zijn om te re-integreren naar arbeid? Bij voorkeur in het eigen werk, al dan niet met het treffen van voorzieningen?
 • Kunt u indien het eigen werk niet meer passend is aangeven in welke beroepen of functies betrokkene kan re-integreren? Kunt u daarbij ook zorgen voor de begeleiding naar ander werk?
 • Kunt u daarbij ook de mogelijkheden voor (om)scholing en eventuele verdiensten in kaart brengen?
 • Kunt u in overleg met betrokkene contact opnemen met de werkgever om de mogelijkheden tot terugkeer naar werk te verkennen?
 • Kunt u adviseren en begeleiden bij een beroepskeuze, rekening houdend met de huidige en toekomstige arbeidscapaciteiten?
 • Kunt u aangeven hoeveel tijd u verwacht hiermee bezig te zijn en een indicatie geven van de verwachte kosten?
 • Kunt u ondersteuning bieden in de gesprekken bij het UWV?
 • Kunt u in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om een WIA uitkering aan te vragen bij het UWV?
 • Kunt u kijken of er mogelijkheden zijn om in het doelgroepenregister te komen en of een no-riskpolis van toepassing is?

Onderneming/ ZZP/Zelfstandige

 • Kunt u een plan van aanpak opstellen dat erop gericht is betrokkene te ondersteunen bij duurzaam herstel en re-integratie in het bedrijf?
 • Kunt u de onderneming van belanghebbende en zijn werkzaamheden in kaart brengen?
 • Kunt u de financiële situatie van de onderneming in kaart brengen?
 • Kunt u deze zelfstandig ondernemer adviseren en begeleiden op bedrijfskundig gebied?
 • Kunt u ondersteunen in taakaanpassingen en het vinden van ondersteunend personeel?
 • Kunt u aangeven bij welke werkzaamheden belanghebbende beperkt is?
 • Kunt u maatregelen bedenken die mogelijk zijn om de arbeidsgeschiktheid van betrokkene te vergroten?
 • Kunt u aangeven of het bedrijf van betrokkene overeind gehouden kan worden? Zo ja, kunt u aangeven welke mogelijkheden u ziet in de breedste zin?
 • Kunt u aangeven of er wellicht aanpassingen of voorzieningen op de werkplek nodig zijn om de terugkeer mogelijk te maken?
 • Kunt u betrokkene die niet meer terug kan keren in de eigen onderneming begeleiden naar werk in loondienst? 
 • Welk plan van aanpak stelt u voor en welke kosten verwacht u daarbij te maken?

Medisch herstel

 • Kunt u zorgen voor een spoedige MRI-scan en behandeladvies?
 • Kunt u betrokkene ondersteunen in het vinden van een passend behandeltraject?
 • Kunt u betrokkene ondersteunen om tot herstel te komen? 
 • Kunt u ondersteunen in het vervoer van en naar de behandelaar?
 • Kunt u betrokkene begeleiden in een traject om zijn ervaren whiplash klachten te verminderen? 

Ergotherapeutisch advies

 • Kunt u een ergotherapeutisch advies geven betreffende de werkplek en de kosten van aanpassingen?
 • Kunt u een ergotherapeutisch advies geven betreffende de thuissituatie in de breedste zin van het woord en daarbij de eventuele kosten in kaart brengen?
 • Kunt u een ergotherapeutisch advies uitbrengen omtrent eventuele aanpassingen in en om de woning?

Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die wij dagelijks ontvangen. Heeft u een vraagstelling of casus waarover u met ons van gedachten wilt wisselen? U kunt ons altijd vrijblijvend contacten voor een advies of denkrichting.