Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Aanleiding en omstandigheden

Een 13-jarig meisje wordt aangereden op de fiets met hersenletsel tot gevolg. In de loop van de jaren gaan een aantal zaken niet goed op school en in haar omgeving. Ze is snel overprikkeld, veel impulsiever wat haar in problemen brengt en waar ze niet goed uit komt. Er zijn veel negatieve ervaringen met hulpverleners waardoor het wantrouwen groot is. Ze is gestart met verschillende opleidingen, maar door overprikkeling, en daardoor conflicten op school, heeft ze deze niet afgemaakt.

Er is sprake van veel motivatie, maar er ontstaan problemen door de communicatie en beperkte mogelijkheden vanuit de eigen sociale omgeving. Zelf om hulp vragen blijkt moeilijk en kleine dingen kunnen snel escaleren. 

MetZorg wordt ingeschakeld om herstelgerichte zorg en ondersteuning te bieden in de begeleiding en het behalen van de studie en in de thuissituatie.

Hulp(behoefte)

De hulpbehoefte kan als volgt omschreven worden:

  • Intensieve begeleiding van betrokkene.
  • Ondersteuning ouders.
  • Afstemming met school.
  • Aandacht voor belasting en belastbaarheid.
  • Behandeling en begeleiding op elkaar aan laten sluiten.

Werkwijze en resultaat

Na een kennismakingsgesprek waarin zij het vertrouwen in de begeleiding door MetZorg uitspreekt wordt met goedkeuring van alle partijen op tweewekelijkse basis begeleidingsgesprekken gevoerd. Vanuit MetZorg wordt waar nodig de psycholoog hierbij betrokken en er vindt afstemming plaats met de opleidingscoördinator en ouders.

Begeleidingsgesprekken richten zich vooral op leerpunten zoals het vragen om hulp, uitleggen aan anderen wat NAH is en wat ze daarin nodig heeft, maar ook leren omgaan met overprikkeling. Ook wordt er veel aandacht besteed aan leren communiceren op momenten dat het nodig is, in plaats van situaties ontlopen. De begeleidingsgesprekken nemen af in frequentie naarmate de zelfstandigheid toeneemt. Op termijn zal de begeleiding overgedragen kunnen worden aan een lokale partij, maar vertrouwen in andere hulpverleners is tot nu toe beperkt.

Door impulsiviteit zijn lastige privé-situaties ontstaan die een belemmering vormen voor school. MetZorg heeft ondersteuning geboden bij het oplossen van deze privéproblemen, voor zover dat mogelijk is.

Samen met de betrokken school worden de mogelijkheden voor ondersteuning ingeregeld. Ook de mentor is actief betrokken bij dit proces. Stages zijn onderdeel van de opleiding en worden met veel ‘vallen en opstaan’ afgerond. Helder communiceren, extra aandacht voor uitleg van taken, leren omgaan met kritiek en op tijd komen zijn aandachtspunten waarin ze zich heeft moeten ontwikkelen. De combinatie van 1 op 1 begeleiding, de samenwerking en onderlinge afstemming met betrokken partijen zorgen ervoor dat de opleiding met succes en binnen de normale tijd kan worden afgerond. Er wordt een baan gevonden die past bij de belastbaarheid. Het aantal uren kan zij geleidelijk aan opbouwen.

Afronding

Door de intensieve begeleiding, maar ook de eigen wil om de zelfstandigheid te vergroten en te leren van fouten is betrokkene inmiddels aan het werk. Het werk draagt tevens bij aan positieve sociale contacten en het vergroten van het zelfvertrouwen. 

Het evenwicht is goed maar ook nog fragiel. Ze heeft veel vertrouwen in de caremanager van MetZorg. Op termijn moet er gezocht worden naar een lokale begeleider waar een vertrouwensrelatie mee kan worden opgebouwd.

Nu de opleiding is afgerond en er ook in het werkzame leven langzaam een balans begint te ontstaan heeft ze nieuwe doelen gesteld: zelfstandig wonen. Door de doorgemaakte ontwikkeling is ze zich er zelf van bewust dat ze hierin hulp nodig heeft, bijvoorbeeld met een tussenstap via begeleid wonen of een kamertraining.

Door herstelgerichte zorg te bieden, veel te investeren in haar, haar vertrouwen te geven in het leren communiceren, herhalen en stimuleren, ruimte te geven voor fouten en terugval in gedrag, is meer zelfinzicht ontstaan en de kans op een terugval verder afgenomen. Waar andere hulp om meerdere redenen werd gestopt is hier de ruimte gegeven door partijen om te blijven investeren en niet op te geven, met kans op een zelfstandige toekomst als resultaat!

Het begeleidingstraject bestond uit bezoeken en begeleiding via telefoon en mail. Ook werd veel geïnvesteerd in de samenwerking en afstemming met school, stage, werk, psycholoog en sociale omgeving. Het traject kent een doorlooptijd van twee jaar. 

Case Weer perspectief na bedrijfsongeval van Metzorg Nijverdal

Weer perspectief na bedrijfsongeval

Case Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering van Metzorg Nijverdal

Werknemer met enkelletsel zonder kans op verbetering

Omscholing van een echte horecaman

Case Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk  van Metzorg Nijverdal

Re-integratie bij zelfde werkgever weer mogelijk

Arbeidsconflict en re-integratie

Case Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen van Metzorg Nijverdal

Ontslag naar huis door inzet tijdelijke voorzieningen

Case Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar van Metzorg Nijverdal

Taxivervoer naar revalidatie volledig vergoed door zorgverzekeraar

Case Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool van Metzorg Nijverdal

Intensief behandeltraject leidt tot borgen continuïteit rijschool

Case Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin  van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen na ongeval voor het hele gezin

Inzet Wmo en juiste begeleiding

Case Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach van Metzorg Nijverdal

Bouwbedrijf voortgezet door inzet ondernemerscoach

Goede balans privé-zakelijk gerealiseerd

Case Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel van Metzorg Nijverdal

Badkameraanpassing bij blijvend schouder letsel

Samenwerking tussen gemeente en gezin

Case Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame van Metzorg Nijverdal

Snel hulp regelen voor een alleenstaande dame

Huishoudelijke hulp en Wmo

Case Adequate hulp voor echtpaar van Metzorg Nijverdal

Adequate hulp voor echtpaar

Huishoudelijke hulp en mobiliteit

Case Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Het leven op zijn kop bij een dwarslaesie

Studie, mobiliteit, verhuizing en voorzieningen

Case Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandigheid bij partiële dwarslaesie

Woningaanpassingen, mobiliteit en sociale contacten

Case Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel van Metzorg Nijverdal

Nek- en schouderklachten, stagnatie in herstel

Alternatieve behandeling en re-integratie in eigen werk

Case Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash van Metzorg Nijverdal

Arbeidsdeskundige interventie bij whiplash

Re-integratie, mobiliteit en sparringpartner

Case Care voor het hele gezin na fietsongeval van Metzorg Nijverdal

Care voor het hele gezin na fietsongeval

Onderneming, woningaanpassing en herstel

Case Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Zelfstandige met een incomplete dwarslaesie

Continuiteit bedrijf en taakverschuiving

Case Hersenletsel met impact op dagelijks leven van Metzorg Nijverdal

Hersenletsel met impact op dagelijks leven

Zelfredzaamheid vergroten

Case Student met NAH zonder vangnet van Metzorg Nijverdal

Student met NAH zonder vangnet

Contacten instanties, revalidatie en regierol

Case Intensieve coaching bij hersenletsel van Metzorg Nijverdal

Intensieve coaching bij hersenletsel

Begeleiding en afstemming

Case Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit van Metzorg Nijverdal

Verbrijzeld onderbeen en beperkte mobiliteit

Hulpmiddelen en ergotherapeutsich advies

Case Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel van Metzorg Nijverdal

Huishoudelijke hulp bij blijvend letsel

WMO en ADL taken

Case Passende woning bij dwarslaesie van Metzorg Nijverdal

Passende woning bij dwarslaesie

Woningbouw en WMO

Case Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden van Metzorg Nijverdal

Hulpvragen in 'oud' letsel - nieuwe omstandigheden

Case Amputatie met noodzaak tot verhuizen  van Metzorg Nijverdal

Amputatie met noodzaak tot verhuizen

Maatwerk voor duurzame oplossing

Case Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur van Metzorg Nijverdal

Mobiliteit door inzet hulpmiddelen bij fractuur

Praktische oplossingen

Case Woningaanpassing via maatwerk Wmo van Metzorg Nijverdal

Woningaanpassing via maatwerk Wmo

Aanpassingen, mobiliteit en begeleiding

Kennis met ons maken?

Wilt u kennismaken met onze organisatie? U kunt onderstaand formulier invullen of een van onze mensen contacten.